Regulamin sklepu internetowego lkinox.com

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Lkinox.com, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do spółki LK-INOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rafała Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343553191, KRS: 0000701043, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: biuro@Lkinox.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół LK-INOX

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 • Przedsiębiorca – Kupujący, który prowadzi działalność gospodarczą,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.Lkinox.com
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.Lkinox.com
 • Sprzedawca – LK-INOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rafała Krajewskiego 27, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343553191, KRS: 0000701043, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż stali nierdzewnej, systemów balustrad oraz wyposażenia łazienek. Kupujący mogą składać zamówienia telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania oraz realizowania zamówień, prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz B2B, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają podatki.
 7. W Sklepie funkcjonuje strefa B2B przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców. Część zasad ogólnych wynikających z Regulaminu może ulegać modyfikacjom w odniesieniu do strefy B2B, co zostało opisane w § 11 Regulaminu.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący może złożyć zamówienie w przedmiocie gotowych produktów uwidocznionych na stronach Sklepu Internetowego, produktów skomponowanych z wykorzystaniem konfiguratora produktów dostępnego w Sklepie Internetowym, jak również złożyć zamówienie indywidualne z wykorzystaniem stworzonego w tym celu formularza. Ponadto, Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania ze strefy B2B zapewniającej dodatkowe funkcje, takie jak możliwość negocjowania cen, czy wybór innych metod płatności.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Kupujący nie może złożyć zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu Internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym.
 5. Wszystkie ceny produktów widoczne w Sklepie Internetowym są cenami brutto.
 6. W Sklepie Internetowym funkcjonuje strefa B2B przeznaczona wyłącznie dla Przedsiębiorców. Część zasad ogólnych wynikających z Regulaminu może ulegać modyfikacjom w odniesieniu do strefy B2B, co zostało opisane w § 13 Regulaminu.
 7. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika w Sklepie Internetowym. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie Internetowym. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 8. Założenie konta w Sklepie Internetowym możliwe jest z poziomu Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie dedykowanego formularza oraz w trakcie składania zamówienia.
 9. Założenie konta prowadzi do zawarcia między Kupującym a Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto użytkownika. Usunięcie konta użytkownika nie spowoduje usunięcia informacji o zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta.
 10. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach i produktach Sprzedawcy. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa widocznego w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 11. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 14. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@Lkinox.pl . W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Zamówienie standardowe to zamówienie obejmujące gotowe produkty opisane na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient jak również bez konieczności rejestracji.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto niezależnie od składania zamówienia, jak również na etapie składania zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu potwierdzenie zamówienia stanowiące w tym przypadku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał płatność elektroniczną, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie ustalonym uprzednio ze sprzedawcą od zawarcia umowy.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 9. Kupujący może złożyć indywidualne zamówienie w następujący sposób:
  • przesyłając je za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie Internetowym,
  • przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • składając je telefonicznie.
 10. Złożenie zamówienia indywidualnego, niezależnie od sposobu jego złożenia, spowoduje dalsze ustalenia ze Sprzedawcą. W zależności od poczynionych ustaleń, Sprzedawca może uznać, że nie będzie w stanie zrealizować zamówienia albo stwierdzić możliwość realizacji, przedstawiając Kupującemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, ofertę realizacji zamówienia. Jeżeli strony dojdą do porozumienia odnośnie wszystkich warunków zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, co będzie jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Zamawiane produkty dostarczane są Kupującemu za pośrednictwem firm kurierskich. Sprzedawca zachowuje prawo do wyboru firmy kurierskiej ze względu na przedmiot zamówienia.
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu Internetowego wskaże inaczej lub strony postanowią inaczej w ramach indywidualnych ustaleń.
 3. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności za zamówienia:
  • płatność on-line,
  • płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy,
  • wysyłka zamówienia za pobraniem,
  • płatność z odroczonym terminem – opcja dostępna wyłącznie w strefie B2B.
 4. Płatność za zamówienie następuje z góry, chyba że Sprzedawca zgodzi się w ramach indywidualnych ustaleń na inny termin płatności.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Płatność możliwa jest z wykorzystaniem przelewu on-line lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Na adres e-mail podany w formularzu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności – w przypadku płatności kartą płatniczą, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku płatności przelewem. W przypadku płatności za pobraniem (opcja dostępna wyłącznie w strefie B2B), czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie przesłane potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie się proces wysyłki zamówienia do Kupującego.
 5. Termin dostawy produktów do Kupującego zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy zamówienia. Termin ten jest liczony od dnia zrealizowania zamówienia.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (słupki, pochwyty ścienne, balustrady francuskie, pochwyty drewniane, rury malowane proszkowo lub cięte na wymiar)
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem www.Lkinox.pl , jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca wskazuje, że wadą produktu nie jest:
  • Parametry techniczne, jeżeli są zgodne z normami zamieszczonymi w zakładce Normy i tolerancje
  • Poziom wykończenia powierzchni, jeżeli jest zgodny z zawartym w ofercie opisem/ normą lub potwierdzony certyfikatem producenta.
 5. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem Lkinox.com , jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Jeżeli stroną umowy sprzedaży ze Sprzedawcą jest Przedsiębiorca, rękojmia za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca i inni podwykonawcy związani ze Sprzedawcą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep Internetowy wykorzystuje technologię plików cookies.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem Lkinox.com .

§ 10

Zastrzeżenia

 1. Jeżeli w indywidualnych ustaleniach z Kupującym, Sprzedawca posługuje się cenami bez wyraźnego określenia ich charakteru brutto albo netto, przyjmuje się, że określona cena ma charakter netto, co oznacza, że zostanie do niej doliczony podatek od towarów i usług na zasadach i wg stawki obowiązującej w chwili sprzedaży.
 2. Jeżeli dany produkt sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. metry bieżące, kilogramy), Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 10 %, a w przypadku kręgów plus/minus 15 %.
 3. Sprzedawca odpowiada za jakość jednej strony materiału. O ile nie ustalono inaczej, jest to strona wierzchnia w przypadku arkuszy oraz strona zewnętrzna w przypadku kręgów.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można wykluczyć istnienia wad, przewidzianych normami.
 5. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu, dołącza się do dostarczanego zamówienia, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu, do 5dni od daty dostawy. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość
 6. Jeżeli do czasu wydania produktu lub wystawienia faktury, Sprzedawca nie otrzymał atestów od producenta lub swojego dostawcy, wydanie lub wysłanie atestu nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Sprzedawcę. Opisana zwłoka nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego lub jego partnerów handlowych, w tym w szczególności do wstrzymania czy ograniczenia płatności, zgłoszenia reklamacji i wysuwania innych żądań o charakterze sankcyjnym.
 1. Sprzedawca informuje niniejszym Kupującego o normach i zasadach, wg których sprzedawane są produkty:
  • Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego Towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
  • Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze Towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.
  • Sprzedający nie uzna zastrzeżeń dotyczących wad, braków czy niezgodności Towaru z zamówieniem, jeżeli można je było wykryć w wyniku kontroli, a kontroli takiej nie przeprowadzono.
  • Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać nie później niż 14 dni od dnia wydania mu Towaru, załączając dokumentację zdjęciową Towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się w odniesieniu do norm zawartych w zakładce „Normy i tolerancje”.
  • Sprzedawca w przypadku reklamacji wagowych ma prawo domagać się zdjęć z ważenia, świadectwa legalizacji wagi, oraz jakichkolwiek innych urządzeń pomiarowych.
  • Jeżeli spośród Towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
  • Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany Towar w sposób należyty uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
  • W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę, jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Towar niewłaściwie składowany, użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta jak też powstałe szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku Towaru.
  • Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania, przez Kupującego wszelkich zaległych należności. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe Towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
  • Przyjęcie Towarów reklamowanych przez Kupującego jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: pozytywnie rozpatrzona reklamacja przez Sprzedawcę. Towar winien być nieuszkodzony, nieprzetworzony w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalny, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
  • Zwrot Towarów przez Kupującego z powodu wady fizycznej lub odstąpienie od umowy dotyczącej realizacji zamówienia następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedawcy, oraz po uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
 1. Sprzedawca wskazuje, że powyższe zastrzeżenia nie mają na celu naruszyć w jakikolwiek sposób interesów Konsumentów ani tym bardziej pozbawić Konsumentów przysługujących im uprawnień. Szczególny charakter sprzedawanych przez Sprzedawcę produktów sprawia jednak, że Sprzedawca uznał za słuszne przedstawić Kupującym powyższe zastrzeżenia, kierując się chęcią dostarczenia Kupującym możliwie najbardziej przejrzystych informacji o swojej ofercie.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Strefa B2B

 1. W obrębie Sklepu funkcjonuje strefa B2B przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców. Korzystanie ze strefy B2B wymaga posiadania dedykowanego tej strefie konta użytkownika. Konta użytkowników w strefie B2B wymagają aktywacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Kupujących przed aktywacją konta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy Kupującemu możliwości korzystania ze strefy B2B.
 2. W strefie B2B asortyment dostępnych produktów może być szerszy.
 3. W strefie B2B możliwa jest negocjacja cen produktów poprzez mechanizm dostępny w ramach procesu zamówienia. Negocjacja ceny polega na przedstawieniu przez Kupującego ceny innej niż zaproponowana przez Sprzedawcę w Sklepie. W takim przypadku, umowę sprzedaży uważa się za zawartą, gdy strony dojdą do porozumienia odnośnie ceny. Mechanizm negocjacyjny funkcjonuje w ramach procesu zamówienia, co oznacza, że procedura składania zamówienia opisana w § 4 Regulaminu ulega modyfikacji. W szczególności, kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie nie prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli strony nie doszły jeszcze do porozumienia odnośnie ceny podlegającej negocjacji.
 4. W strefie B2B dostępny jest konfigurator produktu końcowego. Oznacza to, że Kupujący może na etapie składania zamówienia nie tylko dodawać produkty do koszyka, ale również konfigurować je z wykorzystaniem zaprogramowanych w Sklepie możliwości. Sprzedawca nie gwarantuje, że będzie w stanie zrealizować każde zamówienie złożone z wykorzystaniem konfiguratora produktów.
 5. W strefie B2B mogą być dostępne dodatkowe opcje płatności, w szczególności płatność za pobraniem lub przedpłata na podstawie faktury proforma. Dodatkowe opcje płatności aktywowane są przez Sprzedawcą wedle jego decyzji, która to decyzja może zależeć od pozytywnej weryfikacji przedsiębiorcy przez firmę EULER HERMES lub dotychczasowego przebiegu współpracy.
 6. W strefie B2B czas realizacji zamówienia może być ustalany z Kupującym indywidualnie.
 7. Rękojmia Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedane jest wyłączona w przypadku zakupów dokonanych w strefie B2B.
 8. Od umów zawartych przez Kupujących w ramach strefy B2B, Sprzedawca może odstąpić w ciągu 14 dni od ich zawarcia, składając w tym zakresie Kupującemu stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Wszelkie spory związane ze Sklepem oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 5. W razie ustaleń czynionych z Kupującym indywidualnie, ustalenia poczynione za pośrednictwem poczty elektronicznej mają pierwszeństwo przed Regulaminem. W zakresie nieuregulowanym w ramach indywidualnych ustaleń, stosuje się postanowienia Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.​

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close